Vízia
Nadácie Alony Kurotovej

Podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí z krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie v oblasti vedy a techniky, dať im šancu meniť svoje životy tak, aby po návrate domov mohli prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú
Poslanie
Poslanie Nadácie Alony Kurotovej vychádza z presvedčenia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza - investícia pre mladého človeka. Poslaním Nadácie AK je prostredníctvom realizácie štipendijného programu podporovať študentov v rozvoji ich vzdelanosti a získavaní praktických zručností, a tým prispievať k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky založenej na rozvoji ľudských zdrojov.

Hodnoty Nadácie

Nadácia AK rešpektuje tieto hodnoty:
Solidarita
Nadácia AK svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy sa snaží s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, podporiť vhodných žiadateľov.
Jedinečnosť
Nadácia AK sa snaží byť citlivá voči potrebám žiadateľov. Priamo reflektuje na rôzne výzvy, ktoré prináša súčasná doba a prispieva k ich riešeniu. Citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia a úspešné príbehy žiadateľov.
Sebaúcta a potreba rastu
Nadácia AK dáva študentom, zapojeným do programov nadácie, šancu pracovať na svojom zdokonaľovaní a zlepšovaní sa a tým vytvára u nich pocit uznania a zdravej spokojnosti so sebou.
História
04. júla 2014
Založenie
Nadácia Alony Kurotovej bola založená s cieľom byť účinným nástrojom pomoci hlavne mladým ľuďom v oblasti vzdelávania, dať im šancu študovať na najlepších slovenských univerzitách a následne uplatňovať nadobudnuté vedomosti v krajinách, odkiaľ pochádzajú a tým prispievať k rozvoju týchto krajín.

Nadácia úzko spolupracuje s Jazykovou školou iCan, prostredníctvom ktorej zahraniční študenti – štipendisti Nadácie AK- získajú kvalitnú ročnú jazykovú prípravu tak, aby boli následne schopní pokračovať v štúdiu na slovenských vysokých školách za podmienok, ako slovenskí študenti.
Február 2018
Nadácia АК zorganizovala v priestoroch jazykovej školy iCan stretnutie s psychológmi o adaptácii detí a dospelých v novej krajine. Stretnutie pripravili profesionálni rodinní a detskí psychológovia, jeho súčasťou boli teoretické a praktické časti, testy a hry pre deti. Adaptácia v novom prostredí je naliehavou otázkou pre deti aj dospelých. Len málo ľudí nečelí psychologickým problémom pri zmene miesta bydliska.

September 2018
Grant od spoločnosti IBM
Nadácia АК dostala grant od spoločnosti IBM na podporu detí cudzincov na Slovensku. Prostriedky grantu boli použité na vybavenie tried pre výučbu detí cudzincov, na nákup vzdelávacích materiálov, kníh, filmov, materiálov na tvorivú prácu atď.
September - október 2018
11 detí cudzincov, ktorí žijú na Slovensku, absolvovali bezplatný (financovaný Nadáciou АК) kurz slovenského jazyka na jazykovej škole iCan. Programu sa zúčastnili deti z Iránu, Ruska, Kazachstanu, Ukrajiny a Bieloruska. Dvaja najviac usilovní študenti pokračovali v štúdiu s podporou Nadácie (ročný kurz slovenského jazyka). Vzdelávanie na kurze sa stalo pre deti dôležitou súčasťou adaptácie v novom jazykovom prostredí.
15. decembra 2018
Nadácia АК v spolupráci s jazykovou školou iCan a spoločnosťou SlovakiaInvest zorganizovali Jedličkovú slávnosť pre rusky hovoriace deti v hale hotela Radisson Blu Carlton. Oslavy sa zúčastnilo viac ako 200 detí a rodičov. Účasť v takýchto podujatiach je tiež dôležitou súčasťou adaptácie a socializácie detí cudzincov v novom prostredí ich života.

Nadácia АК pravidelne podporuje kultúrne podujatia v Bratislave. V priestoroch jazykovej školy iCan sa v roku 2018 uskutočnili 3 predstavenia divadiel, tvorivé dielne pre deti a dospelých, premietanie filmov, večery spoločenských hier a iné podujatia.
Oblasť podpory
Víziu Nadácie napĺňame
prostredníctvom poskytovania darov na:
✓ Zahraničné štipendiá
✓ Charitatívne a filantropické aktivity
Nadácia AK podporuje aktivity
prioritne v týchto oblastiach:
✓ Rozvoj a podpora vzdelávania
✓ Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
✓ Podpora charitatívnych a filantropických aktivít
Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.

Informácie o podporených projektoch sú verejne dostupné. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie.
Partneri a Darcovia
Ďakujeme všetkým ľuďom a spoločnostiam, ktoré sa rozhodli nás podporiť a spolupracovať s Nadáciou Alony Kurotovej. Poskytli ste tak možnosť realizovať naše projekty a to hlavne z oblasti vzdelávania.