Štipendijný program
"Už som tu!"

Nadácia AK ponúka jedinečnú príležitosť požiadať o čiastočne preplatenie intenzívneho kurzu slovenského alebo anglického jazyka, ak spĺňate nasledujúce podmienky:
 • Podmienky na udelenie štipendia v rámci programu "Už som tu!"
  1. Ste cudzím štátnym občanom,
  2. Máte platné povolenie na pobyt v Slovenskej republike za účelom štúdia, podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny alebo povolenie na tolerovaný pobyt,
  3. Absolvovanie kurzu vám pomôže zlepšiť vaše postavenie na slovenskom trhu práce a integrovať sa do slovenskej spoločnosti,
  4. V súčasnosti ste v Slovenskej republike neúspešný vo vyhľadávaní zamestnania dlhšie ako šesť mesiacov alebo vaša firma je stále neúspešná.
  Suma vyplatená z fondu predstavuje od 50% do 100% ceny kurzu (špecifická výška zľavy bude určená komisiou fondu na základe sociálnej pozície kandidáta).

Ako získať štipendium v ​​programe
"Už som tu!"

1
Prihláste sa na kurz
Prihláste sa na kurz slovenského alebo anglického jazyka v jazykovej škole iCan. Za týmto účelom vyplňte žiadosť a pošlite ju.
2
Požiadajte o Nadáciu AK
Požiadajte o zaplatenie kurzu, ktorý si vyberiete z Nadácie AK podľa programu "Už som tu!" podľa pokynov.
3
Napíšte motivačný list
Napíšte motivačný list a pošlite ho spolu s prihláškou.
4
Získajte riešenie
Zaplaťte za kurz chýbajúcu sumu, ak je čiastka zaplatená fondom AK nižšia ako cena kurzu.
 • Ako podať prihlášku do Nadácie AK
  K prihláške je potrebné pripojiť povinné prílohy. V prípade, že nebude k prihláške priložená ktorákoľvek z povinných príloh, Nadácia AK nebude túto prihlášku akceptovať a zároveň bude automaticky vyradená z procesu nominácie na štipendijný program "Už som tu!".

  Prihlášku vyplňte.
  Priložte predpísané prílohy vo formáte pdf.
  Stlačte Odoslať.
 • Povinné prílohy k prihláške:
  1. Podpísaný štruktúrovaný životopis,
  2. kópia strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa
  3. motivačný list s uvedením dôvodov, prečo žiadam o štipendium.